přepal, přepálená bílá (clipping, highlights, shadows)

V digitální fotografii se termínem přepal (Highlights) myslí stav, kdy na určitou část pixelů senzoru dopadá tak silné světlo, že výstupem pixelů je maximální hladina signálu jaké je pixel schopen. Díky tomu tyto pixely omezují svoji kresbu (clippují, clipping) a předávají maximální signál barvy jim přiřazené Bayerovou maskou. Hovoříme potom o přeexponovaném (přepáleném) červeném, zeleném či modrém kanále.

V případě, že na všechny sousední pixely Bayerovi masky dopadne bílé světlo, maximální hladinu signálu předají všechny tyto okolní pixely a hovoříme potom o přeexponované, přepálené bílé. Velmi silný přepal bílé je potom schopen poškodit kresbu i vzdálenějších pixelů, což se nazývá blooming.

            
Pokud na buňky senzoru dopadne příliš silné červené světlo, bude přeexponovaný jen červený kanál. Pokud na buňku dopadne bílé světlo, které se skládá z červené, zelené a modré složky, budou přeexponované všechny kanály a potom hovoříme o přepálené bílé.


Řada DSLR umožňuje při náhledu snímku na zadním LCD displeji přepálenou bílou zobrazit. Ukázka zobrazení je typická pro DSLR Canon.

Pixel zcela omezí svoji užitečnou kresbu (clipping) i v případě, že je exponován nedostatečným světlem (podexponován). Slabé světlo nedokáže vyprodukovat signál rozlišitelný od šumu a hovoříme potom o tzv. podpalu černé (Shadows). I když se jedná v principu o stejný problém, subjektivně je hodnocen lépe než přepal bílé.

Rozdíl úrovně světla A, která je maximální ale ještě nevede k přepalu bílé, a minimální úroveň světla B, která právě vede k omezení podpalů černé, se nazývá dynamický rozsah senzoru.

Původní snímek, kde ale rozsah jasů na scéně přesahuje dynamický rozsah senzoru.
Část pixelů senzoru bude přeexponována (hovoříme o přepálené bílé - označeno modře). V místě přepalů není již žádná kresba, jen bílá plocha.
Část pixelů senzoru bude naopak podexponována (hovoříme o podpálené černé - označeno žlutě). V místě podpalů není již žádná kresba, jen černá plocha.
Na tomto snímku budou modré pixely senzoru v pohodě - modrá barva na snímku totiž není. Zelené taktéž, protože jas odraženého světla od tmavě zelených listů je malý. Červené pixely budou ale v části snímku (květu) přeexponovány a tím květ zcela ztratil kresbu. Hovoříme potom o přeexponovaném červeném kanále. Tento problém lze v praxi odhalit jen sledováním RGB histogramu.

Viz též Bayerova maska, Blooming, Dynamický rozsah, Histogram, Šum.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.