gamma korekce

Každý pixel fotografie má určitý jas v rozsahu 0 % (černá) až 100 % (bílá). Pixely se pošlou do monitoru, avšak monitor nereaguje na vstupní jas pixelů fotografie lineárně ale nelineárně a např. pixel s jasem 0.5 zobrazí s jasem pouze 0.18. Veličinou gamma se rozumí hodnota, která vyjadřuje tuto nelinearitu podle vztahu:

Výstupní jas pixelu = Vstupní jas pixelu Gamma

Pro náš případ tedy platí, že gamma takového monitoru by byla 2.5, protože 0.5 2.5 (0.5 umocněno na 2.5) je právě 0.18. Řada LCD monitorů má však složitější tvar gamma křivky a nemohou být jednoduše vyjádřeny pomocí prohnuté křivky, ke které exponenciální vyjádření gamma jedním číslem vede. V takovém případě je nutná softwarová nebo hardwarová konverze.

Gamma předepsaná v barevném prostoru sRGB stejně jako Adobe RGB nemůže být vyjádřena jedním číslem, ale přibližně se blíží hodnotě 2.2. Znamená to, že obrázek je kódován s gamma 0.45 a dekódován s gamma 2.2, čímž se oba vlivy vzájemně vyruší. Na systémech Macintosh se však používá gamma o hodnotě 1.8.

Nelineární gamma 1/2.2= 0.45

Lineární gamma 1.0

Nelineární gamma 2.2

Vstup 0.5 -> výstup 0.73

Vstup 0.5 -> výstup 0.5

Vstup 0.5 -> výstup 0.22

Gamma nemění nejsvětlejší a nejtmavší bod obrázku ale mění rozložení jasů uvnitř rozsahu jasů. Tím vzniká dojem zesvětlování/ztmavování. Protože se ale nemění krajní body (bílá/černá) nedochází k přepalům bílé či ztrátě kresby v černé. Gamma má na světlost/tmavost fotografií subjektivně velký vliv.

Gamma má významný vliv i na barvy obrázku. Pokud se snímek pomocí gamma zesvětlí, barvy vyblednou (přidá se do všech barev bílá a tím se relativní sytost barev sníží). Naopak pokud obrázek se pomocí gamma ztmaví, ze všech barev se bílá odečte a tím sytost barev stoupne.

Gamma a editace

Řada fotoeditorů umožňuje měnit gamma snímku i uživatelsky. Například v Adobe Photoshopu k tomuto účelu slouží nástroj Křivky (Curves, Ctrl+M), který umožňuje měnit tvar převodní křivky. Umožňuje však nejen křivku jednoduše prohnout, ale nastavit její libovolný její tvar.


Dialogové okno nástroje Křivky (Curves, Ctrl+M) v Adobe Photoshop je vlastně nástroj na změnu gamma. Umožňuje libovolně natvarovat křivku včetně 100% náhledu a vlivu na histogram.

Viz též Dynamický rozsah, Histogram, Přepal (přepálená bílá).

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.