artefakty obrazu (image artifacts)

Termínem artefakty se obecně míní objekty vzniklé lidskou činností. V digitální fotografii se jimi myslí nechtěné prvky v obraze, které vznikly optickými vadami, nedokonalým senzorem či digitálním zpracováním obrazu. Tabulka ukazuje typické z nich.

 

Zpět na slovník

Text a obrázky - copyright © 2011 ing. Roman Pihan.

Nemohou být použity či přetištěny bez svolení autora vyjma pro privátní a nekomerční použití.

 

 Mnohem více informací o DSLR, optice, expozici, ostření atd. najdete v knize Mistrovství práce s DSLR.